акад. Ангел Балевски  
 
ЖИВОТ В ДАТИ | ЗА НЕГО | ОТ НЕГО | ГАЛЕРИЯ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

1.

Метод за леене под налягане – 1961 г.

2.

Уредба за леене на метали и други материали под налягане, по-специално под газово налягане при действието на газово противоналягане – 1967 г.

3.

Метод за получаване на отливки от лекоизпаряващи се или дисоцииращи материали и съоръжение за осъществяването му – 1969 г.

4.

Метод за получаване на отливки от сплави на метали с газове и съоръжение за осъществяването му – 1969 г.

5.

Съоръжение за получаване на отливки от сплави на метали с газове – 1969 г.

6.

Машина за леене с противоналягане – 1971 г.

7.

Метод и устройство за непрекъснато леене на метали – 1972 г.

8.

Метод и съоръжение за производство на изделия от термопласти с плътна кора и пореста сърцевина – 1973 г.

9.

Цинкова сплав – 1974 г.

10.

Методи за управление скоростта на запълване на леярската форма и устройство за осъществяването му – 1974 г.

11.

Метод за получаване на отливки от модифицирани или легирани стопилки и съоръжение за осъществяването му – 1976 г.

12.

Машина за леене на материали с продължително време на втвърдяване, по-специално на конструкционни пенопласти – 1976 г.

13.

Машина за леене под ниско налягане или с противоналягане – 1977 г.

14.

Метод за получаване на медни аноди – 1977 г.

15.

Топилна пещ – 1977 г.

16.

Деформируема цинкова сплав – 1977 г.

Изобретенията са направени през периода 1961 – 1977 г. в съавторство с: Ростислав Каишев, Аспарух Антонов, Иван Димов и Драган Ненов, Любомир Калев и Арсо Леков, Емил Момчилов, Стефан Семерджиев, Василка Димова, Стоян Задгорски. Издадени патенти в: Австрия, Белгия, Великобритания, ГДР, САЩ, ФРГ, Швеция, Дания, Индия, Италия, Канада, Норвегия, СССР, Франция, Швейцария, Аржентина, Гърция, Испания, Люксембург, Япония. Според твърденията на специалистите акад. Балевски за пръв път изяснява въпроси, които дълго време не са били ясни или по които са съществували спорни схващания и хипотези, като например експерименталното потвърждение на хипотезата на Моор за максималните тангенциални напрежения, експерименталното изследване на скокообразната деформация на металите при натоварване на огъване, на усукване или на комбинация на двете, доказаната възможност заотстраняване на вътрешните напрежения в отлети тела чрез вибриране, установяване на критерии за устойчивост на чугуните срещу термичен удар и др.

ПУБЛИКУВАНИ НАУЧНИ ТРУДОВЕ

• Инструментални машини, 1948; 1950.
• Общ курс по механична технология, 1949; 1951.
• Добиване на чугун във въртяща се барабанна пещ, загрявана с въглищен прах, 1952.
• Висококачествени нелегирани чугуни, (съавт. Л. Калев), 1954.
• Някои наблюдения върху скокообразната деформация на металите (на нем. език), 1957.
• Върху един метод за измерване на затихванията на трептенията на металите (на нем. език, съавт. И. Недялков), 1958.
• Бързо отстраняване на вътрешните напрежения на отливки чрез вибриране (на нем. език, съавт. В. Драганова, Р. Николов), 1959.
• Влияние на вибрациите върху стареенето на алуминиеви сплави (на нем. език, съавт. Р. Николов, В. Драганов, Д. Бучков), 1960.
• Относно поведението на сферографитния чугун като материал за пресформи за отливане на алуминиеви сплави (съавт. Ив. Димов), 1960.
• Нов начин за леене под налягане (на фр. Език, съавт. И. Николов), 1966.
• Методът за леене под налягане и леярските и кристализационни процеси (на нем. език, съавт. Ив. Димов), 1966.
• Някои възможности на метода за леене под противоналягане (на рус. Език, съавт. Ив. Димов), 1967.
• Проблеми на науката и образованието. Доклади, 1974.
• Обработка на метали и неметални материали с помощта на противоналягане (на рус. Език), 1975.
• Наука, човек, общество, 1985.

ДРУГИ КНИГИ

• Тревоги. Интервю, стихове, епиграми, 1995.
• Българиада. Сатира (худ. Борис Димовски), 1996.
• Настроения. Лирика, сатира, 1997.

   
 
 
Начало "ЛИЧНОСТИ"