проф. Найден Чакъров  
 
ЖИВОТ В ДАТИ | ЗА НЕГО | ОТ НЕГО | ГАЛЕРИЯ

„Със Софийския университет Найден Чакъров е свързан в продължение на 40 години: пет години е студент и стажант, пет години е ръководител на кандидат-учители в Стажантския институт, двадесет и девет години е асистент, доцент и професор по история на педагогиката, история на българското образование и сравнителна педагогика.

Н. Чакъров учи студентите си да мислят, да отстояват собствени идеи и позиции, насочва ги към творчество – към самостоятелни изследвания, обобщения и изводи.

Основните приноси на Н. Чакъров като университетски преподавател и учен са:

  1. Формира педагогически и научно-преподавателски кадри, които работят с неговата любов и преданост на пе­дагогическото поприще.
  2. Мнозина педагози и психолози, които днес работят в научни институти, в университети и колежи, в институти за усъвършенстване и квалификация на учителите като научни сътрудници, доценти и професори с научните сте­пени „доктор”, „доктор на педагогическите науки” и „док­тор на психологическите науки”, са преминали през ръко­водения от него Кръжок по история на педагогиката и ис­тория на българското образование.
  3. Създава творчество на високо научно-теоретично рав­нище, което може да служи и на съвременната педагоги­ческа теория и практика.
  4. Универсален педагог, той има конкретни приноси в научните области, в които работи – история на педагоги­ката, история на българското образование, сравнителна педагогика, обща педагогика, дидактика, педагогическа социология, теория на възпитанието, семейна педагоги­ка, превантивна педагогика, методология на педагогика­та, съвременна буржоазна педагогика.
  5. Разпространява идеите на движението „Ново възпита­ние”, към което принадлежи педагогиката на проф. Петер Петерсен (докторската му дисертация, книгата му „Учебният процес” и други негови съчинения са в духа на идеите на Йенския план на проф. Петерсен), борейки се срещу традиционализма, класицизма и консерватизма на българската педагогика и практика.
  6. Популяризира педагогическите знания сред учителите, родителите и широката общественост.
  7. Прави достояние на световната педагогическа общес­твеност българската история на образованието, педагоги­ческа наука, образователна и възпитателна практика чрез участие в международни научни форуми и публикации в чужбина на руски, немски, чешки и румънски език.
  8. Инициатор е за създаването на Българското педагогическо дружество.

Проф. д-р Найден Чакъров е един от най-значителни­те университетски учени педагози, примерът и научното дело на когото принадлежат не само на историята, но и на настоящето, и на бъдещето.”

Вера Бойчева, „Найден Чакъров”, 2007.

• • • 

„Проф. Найден Чакъров е пример за всеотдаен на науката си човек. Той е винаги развълнуван, неизтощим в интересите си към многообразните и сложни проблеми на педагогическата наука, със силно развит усет към новостите, отхвърлящ с темперамент посредствеността и рутинерство. И неуморен труда. Дори учудващ. Мисълта му не знае покой. Такъв го знаят всички негови възпитаници и граждани, които го познават.”

проф. д-р Жечо Атанасов

• • • 

Да вникваш в психиката на младия човек, да подпомагаш развитието и да създаваш човеци и граждани, хора с прогресивни схващания и активни участници в работата за достоен човешки живот на всички – това е работа от най-висш ранг.

От добрия съвременен учител се иска да работи непрекъснато за качественото подобряване на своята професионална дейност.Той трябва да следи редовно какви новости се появяват в преподаваните от него дисциплини. За израстването си трябва да разчита много на самообразованието.

От сегашния учител се иска да бъде взискателен към себе си, към колегите си, към учениците си.Взискателността стои на висота, когато е съпроводена с уважение, с доброжелателство, с благопожелание.

Учителят, който влияе силно върху учениците си, познава радостите и огорченията им, пристъпва с оптимистична перспектива за бъдещето им, отзивчив е към личната им съдба.

Авторитетният учител е активен участник в обществения живот – не само на училищно, а и на гражданско и национално равнище.

Из интервю на Вачо Хаджийски с проф.Найден Чакъров
за Педагогически бюлетин, бр.4, 1985 г., Троян

   
 
 
Начало "ЛИЧНОСТИ"